exsecutor logo

WARUNKI LICENCJI

Exsecutor sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul. Zielonogórska 4 lok. 13, 45-323 Opole, NIP: 754 312-19 70, REGON 364782176, KRS: 0000625185, o kapitale zakładowym 8 100,00 PLN (w całości pokryty), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w treści niniejszych warunków Licencjodawcą, udziela licencji na poniższych warunkach:

 1. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:
  1. Licencjobiorcy - rozumie się przez to podmiot, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonała zakupu dostępu do publikacji albo w której imieniu lub na której rzecz dokonano tego zakupu,
  2. Oprogramowaniu - rozumie się przez to Oprogramowanie komputerowe o nazwie handlowej "Exsecutor", umożliwiające generowanie plików w formacie *.xml, kompatybilnych z serwisem udostępnianym pod domeną e-sad. gov.pl, w tym udostępniany on-line program instalacyjny,
  3. Otrzymanej fakturze - rozumie się przez to fakturę dotyczącą zakupu dostępu do Oprogramowania.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji na użytkowanie Oprogramowania.
 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania. Dostęp on-line do aktualizacji jest udzielany na czas określony w Otrzymanej fakturze. Licencjodawca nie zapewnia pomocy technicznej po terminie zakończenia aktualizacji, jak również nie gwarantuje wtedy zgodności Oprogramowania z kolejnymi uaktualnieniami lub wersjami środowiska programowego, w którym działa Oprogramowanie.
 4. Niniejsze warunki licencji nie przenoszą na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.
 5. Niniejsze warunki licencji upoważniają Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie danych do pamięci komputera i zwielokrotnianie Oprogramowania w pamięci komputera,
  2. dostosowanie Oprogramowania bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę,
  3. wykorzystywanie Oprogramowania do tworzenia i przeszukiwania własnych baz danych na zasadach opisanych w dołączonej do Oprogramowania instrukcji obsługi;
  4. generowanie w oparciu o własne bazy danych plików w formacie *.xml, kompatybilnych z serwisem udostępnianym pod domeną e-sad. gov.pl, w liczbie określonej w otrzymanej fakturze.
 6. Licencjobiorca otrzyma od Licencjodawcy klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z Oprogramowania na komputerze przeznaczonym do instalacji Oprogramowania. Klucz taki nadawany jest jeden raz. W uzasadnionych wypadkach jak np. awarii czy wymiany sprzętu, klucz nadany zostanie powtórnie.
 7. Wersja jednostanowiskowa Oprogramowania, jeżeli inna liczba nie jest określona w Otrzymanej fakturze, może być zainstalowana i używana tylko na jednym komputerze.
 8. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych warunków licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do Oprogramowania oraz niewywiązania się z zobowiązań zapłaty wynagrodzenia, Licencjodawca może je wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą złożenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Niezależnie Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego. W razie wypowiedzenia niniejszych warunków licencji Licencjobiorca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Licencjodawcy posiadane nośniki Oprogramowania i usunąć Oprogramowanie z pamięci komputera.
 9. W przypadku, gdy Licencjobiorca uzyska status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Licencjodawca może wypowiedzieć warunki niniejszej Licencji ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji, jak również oddania Oprogramowania do korzystania na podstawie innego tytułu prawnego.
 11. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia lub dokonywania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu, ani publicznego rozpowszechniania Oprogramowania, w szczególności najmu i dzierżawy. Licencjobiorca nie jest również uprawniony do dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Oprogramowania.
 12. Licencjobiorca może bez zgody Licencjodawcy sporządzić na swoje potrzeby jedną kopię zapasową Oprogramowania dla celów archiwalnych, która to kopia nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem. Sporządzając kopię zapasową, Licencjobiorca jest obowiązany do reprodukcji na tej kopii zastrzeżenia praw autorskich Licencjodawcy oraz innych odpowiednich opisów, które znajdowały się na oryginalnym Oprogramowaniu. Licencjobiorca jest uprawniony do sporządzania kopii dokumentacji użytkownika. Postanowienie to nie narusza uprawnień Licencjobiorcy wynikających z art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 13. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Licencjobiorcę odpowiedzialność z tego tytułu określają art. 78 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 14. Licencjodawca gwarantuje Licencjobiorcy dostarczanie w ramach subskrypcji dostęp on-line do najnowszej wersji Oprogramowania z okresem aktualizacji określonym w otrzymanej fakturze.
 15. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostarczania kolejnych aktualizacji w przypadku braku zapłaty przez Licencjobiorcę w okresie 30 dni od upływu terminu płatności określonego otrzymanej fakturze. Po uregulowaniu przez Licencjobiorcę przeterminowanego zobowiązania wobec Licencjodawcy, dostęp do aktualizacji zostanie odblokowany, jednocześnie Licencjobiorca otrzyma wszystkie zaległe aktualizacje Oprogramowania.
 16. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z użyciem Oprogramowania, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych.
 17. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.
 18. Niniejsze warunki licencji stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Stron w zakresie objętych ich przedmiotem i uchylają wszelkie wcześniejsze ustalenia i uzgodnienia Stron w tym zakresie.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami licencji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.